Colobot Wiki
Advertisement

Goto[]

Instrukcja goto(); rozkazuje robotowi udać się do podanej pozycji. Składnia:


goto ( pozycja, wysokość, cel, zderzenie );

Najczęstsze użycie polega na wysłaniu robota do obiektu zlokalizowanego przy użyciu instrukcji radar ();. Jeśli jego dane zastały zapisane w zmiennej , należy po nazwie zmiennej napisać .position aby otrzymać pozycję obiektu.

pozycja: point

Współrzędne pozycji docelowej.

wysokość: float

Wysokość lotu robota latającego. Parametr ten jest użyteczny tylko w przypadku robota latającego. Z wysokości początkowej, robot wznosi się do góry, do czasu osiągnięcia określonej wysokości. Po zbliżeniu się do miejsca docelowego, zmniejsza wysokość, aby opaść na ziemię w zadanej pozycji. Jeśli nie określono wysokości, domyślną wartością jest 10 metrów. Przy bardzo krótkich trasach, nawet robot latający może poruszać się po ziemi. Parametr ten jest ignorowany dla wszystkich robotów poza robotem latającym.

cel: int (domyślna wartość: 0)

Określa sposób w jaki robot powinien osiągnąć swoj cel:

0 - zatrzymuje się dokładnie w pozycji docelowej

1 - zbliża się do pozycji docelowej bez zatrzymywania się.

Jeśli nie określono wartości, domyślnie przyjmowane jest 1 (dokładnie).

Typ wyniku: int

Zwykle wystąpienie błędu powoduje zatrzymanie programu. Można wyłączyć zatrzymywanie się programu w przypadku wystąpienia błędu, używając instrukcji errmode(0). Wtedy w przypadku wystąpienia błędu instrukcja goto() zwraca w wyniku wartość różną od zera.

== 0 Pozycja docelowa została osiągnięta

!= 0 Osiągnięcie pozycji docelowej jest niemożliwe

Advertisement